شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ بنام خدا،فرزندان روح الله،به پاخيزيد وبا سيل خروشانتان،بارمز مقدس يازهراسلام الله عليهاازفرزندمظلوم خميني كبيرمحمود احمدي نژاد حمايت كنيدان شاءالله شنبه جشن غلبه حق بر باطل،صداقت برشانتاژومونتاژ،صداقت وادب بردروغ ورياوزر وزور
سلاله-2
به نام خدا سلام .بايد بدانيم تمام کانديداي محترم براي خدمت به جامعه ي اسلامي آماده اند ان شاءالله.ياحق
عجب ! بنده با حق در نظر شما كاري ندارم ، محترم است ، ولي با باطل در نظر شما چرا ، چراكه مثل اينكه شوراي نگهبانتان را هم قبول نداشته باشيد گويا ! بله ؟
درب کنسرو بازکن برقی
عليرضاژيانپور
رتبه 0
0 برگزیده
210 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عليرضاژيانپور عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top